autisme-luxembourg-logo-original

LEADER

Archives Régionales Numérisées

GROUPE DE TRAVAIL CULTURE ET HISTOIRE DE PRÉIZERDAUL

Gestionnaires du projet

 • Monsieur Arthur BOUR
 • Monsieur Claude STEICHEN

Groupe de Travail Culture et Histoire de Préizerdaul

3, rue de la mairie
L-8606 BETTBORN
Luxembourg


Description générale

Projet « 18 MiniDV’s – Groupe de Travail Culture et Histoire de Préizerdaul »

Capture de matériel vidéo depuis des supports MiniDV vers un format d’archivage non destructif dans un premier temps, en vue de le transcoder ultérieurement vers une multitude d’autres formats de d’archivage à long terme et de consultation dans un second temps.

(Initialement transférés depuis des supports films 8mm et Super 8 sonores et muets sur MiniDV, certaines bobines originales sont encore disponibles.)

Travail effectué
 • Capture et transcodage de 18 MiniDV’s
 • Respect des normes et des formats d’archivage préconisés par le Centre National de l’Audiovisuel « Designated Communities – Types and Digital File Content Delivery Requirements »
 • Copie de sauvegarde client sur support numérique fourni
 • Copie de sauvegarde interne sur support numérique pour une période de 24 mois
Données techniques de digitalisation

Matériel : station de travail mobile
Original : MiniDV
Capture : image animée muette – image animée sonorisée
Format : L 720 px x H 576 px
Résolution : native
Mode : couleurs 25 fps
Fichier : AVI (transfert DV original) + divers exports pour archivage et consultation
Compression : sans perte (archivage) + avec perte (consultation)
Profil : automatique via logiciel d’acquisition
Métadonnées : basiques


Descriptif des éléments traités

 • Anniversaire Preizerdauler Musik mat Fandelwei 1973
 • Geschicht vun der Par Bieberich, Weekräizer a Kapellen, Kierfecht Eierebam fir den Trierweiler Nic Fuesemzuch jonk Musikanten Buergbrennen
 • 125 Joer Feier Dauler Pompjeeën 1978 mat Besuch vu Bettborn/France, Fändelwei, Cortège, Concert, Übung
 • Eierebam fir de Mil Calmes (Buergermeeschter) an den Egide Petry
 • Veloscourse plus Foussball-Training: Grousswiss, viru Kuebs, Liichtathletik am Stadion, Tankstell, Jugend
 • Keng Hochzäit, Ouschterméindig am Préizerdaul, Maschinenausstellung. Kiermes, Concert, Foussball, Kommioun
 • Fortsetzung Theater vun der Musik, Nationalfeierdag, Ouschterméindig
 • Härläicheprëssioun, Spadséiergank op d’Schurelser Schlass, e Schwäi gëtt geschluecht, Kuddelfleck a Kuebs, Theater Musik
 • Medaillen fir d’Pompjeeën, Fraibam fir den Deputeierten Henri Diederich {1958) + Emzuch duerch de Kanton
 • Primiz Fernand Kemmer, Stock-cars 2.9.1962
 • « An de Gromperen » mat de Schoulkanner, « Mir kache Quetschekraut » viru Franken, « Fousstour Hierscht 1979 » am Préizerdaul vun der Chorale
 • Aarbechten an der Kaul, Fierkel um Spiiss an der Hiehl, Ausmiessung an der Kaul
 • Famill Matgen – Besuch vum Monni Marcel aus Amerika, Empfank op der Gemeng
 • Pompjeesfest Réiden, Porte Ouverte Préizerdauler Pompjeeën
 • Am Gemengerot, Vereedigung Ruppert Pierre a Matgen Jules, Beem gi geha fir Ruppert Pierre a Matgen Jules, de Club des Jeunes mécht Pabeier-Blummen fir d’Beem
 • Kommioun Malou Weyland, Gruppebild Dauler Pompjeeën
 • Grouss Botz 1975, Übung vun den Dauler Pompjeeën
 • Kopie vum Film Nic Frank PD 029, Nimm vun de Leit bäigesat


Extrait visuel des éléments traités